logo
Final Çalışması
1.
Pascal programlama dili hangi seviyede bir dildir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek
Soru Açıklaması
2.
Pascal programlama dilinin dosya uzantısı nedir?
Doğru Cevap: "E" .pas
Soru Açıklaması
3.
Pascal programlama dilinde integer, real ve string veri tipleri sırasıyla hangi tür verilerde kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Tam sayı, ondalıklı sayı ve metinsel ifade
Soru Açıklaması
4.
Pascal programlama dilinde her bir komut hangi işaret ile biter?
Doğru Cevap: "C" ;
Soru Açıklaması
5.
Kullanıcıya mesaj vermek veya hesaplanmış bir sonucu ekrana bastırmak için kullanılan pascal komutu  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Writeln
Soru Açıklaması
6.
Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan pascal komutu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Readln
Soru Açıklaması
7.
Pascal programıını çalıştırma kısayolu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ctrl + F9
Soru Açıklaması
8.
Pascal Başlangıç ve bitiş komutu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Begin - end
Soru Açıklaması
9.
( ) işaretleri pascal programında hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Veri okunması, yazılması, yazılacak/okunacak bilgilerin başlangıç ve bitişlerinde
Soru Açıklaması
10.
Pascal programında := işaretleri hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Atama işlemlerinde
Soru Açıklaması
logo
Final Çalışması
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklama eklemek için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" (* *)
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi değişken ismi olarak kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" not
Soru Açıklaması
13.
Pascal programında kullanılan if – then- else komutlarının Türkçe karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "D" Eğer – ise - değilse
Soru Açıklaması
14.
Pascal programında değişken tanımlama bloğunun ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" Var
Soru Açıklaması
15.
Pascal programında aşağıdakilerden hangisi değişken ismi olabilir
Doğru Cevap: "E" isim
Soru Açıklaması
16.
Pascal programlama dilinde program veya program blokları hangi komutla başlar?
Doğru Cevap: "C" Begin
Soru Açıklaması
17.
Pascal programalama dilinde program veya program içindeki bloklar hangi komut ile sonlandırılır?
Doğru Cevap: "B" End
Soru Açıklaması
18.
Pascal programlama dilinde program içinde kullanılacak değişkenleri tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Var
Soru Açıklaması
19.
Var
x:integer;
Begin
write(‘Sayı Girin’);
read(x);
write(x);
End.

Yukarıdaki kod parçası hangi işlemi yapar?
Doğru Cevap: "A" Bir sayı okuyup bu sayıyı tekrar ekrana yazdıran programı
Soru Açıklaması
20.
Pascal programlama dilinde tam sayıları tanımlama için hangi değişken ismi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" integer
Soru Açıklaması
logo
Final Çalışması
21.
Pascal programlama dilinde metinsel tanımlama yapmak için hangi değişken ismi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" String
Soru Açıklaması
22.
Pascal programlama dilinde aşağıdakilerden hangisi ve-veya işlemleri için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" AND - OR
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki pascal komutlarından hangisi değişken ve sabitlerin karşılaştırılmasında kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" =!
Soru Açıklaması
24.
Pascal dilinde veri okunması, yazılması, yazılacak/okunacak bilgilerin başlangıç ve bitişlerinde hangi işaret kullanılır?
Doğru Cevap: "C" ( )
Soru Açıklaması
25.
Pascal komut ve deyimlerini birbirinden ayırmak  için  hangi işaret kullanılırlar?
Doğru Cevap: "E" ;
Soru Açıklaması
26.
Pascal programlama dilinde alfasayısal bilgilerin tanımlanmasında ve bilgilerin başlangıç ve bitişlerinde hangi işaret kullanılır?
Doğru Cevap: "A" '
Soru Açıklaması
27.
Pascal programlama dilinde değişken tanımlarında, okunacak yada yazdırılacak bilgiler arasında ayraç olarak hangi işaret kullanılır?
Doğru Cevap: "B" ,
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi pascalda kullanılan kontrol deyimidir*
Doğru Cevap: "A" if- then - else
Soru Açıklaması
29.
Pascal programlama dilinde sabit tanımları hangi blokta yapılır?
Doğru Cevap: "D" Const
Soru Açıklaması
30.
Pascalda kodlanmış hangi değişken tanımlaması doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" dairenin_alani : real;
Soru Açıklaması
logo
Final Çalışması
31.
Klavyeden vize ve final notu girildiğinde o öğrencinin not ortalamasını bulan program aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" var
   vize,final:shortint;
begin
    clrscr;
    write('vizeyi giriniz');readln(vize);
   write('finali giriniz');readln(final);
   write('ortalama',vize*0.4+final*0.6);
    readln;
end.

Soru Açıklaması
32.
Pascalda tam sayı bölme işlemi hangi komutla yapılır?
Doğru Cevap: "C" Div
Soru Açıklaması
33.
Pascalda mod alma işlemi hangi komutla yapılır?
Doğru Cevap: "A" Mod
Soru Açıklaması
34.
Pascal programlama dilinde 123 div 4 işleminin sonucu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
35.
Pascal programlama dilinde 29 mod 5 işleminin sonucu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
36.
Pascal programlama dilinde karekök alma komutu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sqrt
Soru Açıklaması
37.
Pascal programlama dilinde kare alma komutu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sqr
Soru Açıklaması
38.
Pascal programında write ve writeln komutları arasındaki fark nedir?
Doğru Cevap: "C" write ile ekrana yazar aynı satırda kalır, writeln ile yazdıktan sonra alt satıra iner
Soru Açıklaması
39.
Var

s,a,n:integer;

begin

s:=3;

a:=9;

n:=5;

Write(s);

Write(a);

Write(n);

end.

Üste verilen pascal programının çıktısı hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" 3 9 5
Soru Açıklaması
40.
Girilen bir sayının tek veya çift olduğunu bulan pascal programı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Var
   a : Integer;
Begin
     Write('Bir sayı giriniz: ');
Readln(a);
      If (a mod 2 = 1) Then
              Writeln ('Girdiğiniz Sayı Tekdir')
     Else
              Writeln ('Girdiğiniz Sayı Çifttir');
     Readln;
End.

Soru Açıklaması
logo
Final Çalışması
41.
var

i,tek,cif,tektop,ciftop,sayi:integer;

begin

tek:=0;cif:=0;

tektop:=0;ciftop:=0;

for i:=1 to 10 do

begin

write(i,'. sayiyi giriniz : ');

readln(sayi);

if sayi mod 2=0 then

begin

cif:=cif+1;

ciftop:=ciftop+sayi;

end

else

begin

tek:=tek+1;

tektop:=tektop+sayi;

end;

end;

writeln(tek,' Adet tek sayı girdiniz bunların toplamı = ',tektop);

writeln(cif,' Adet cift sayı girdiniz bunların toplamı = ',ciftop);

readln;

end.

Yukarıdaki pascal programı hangi işlemi yapar?
Doğru Cevap: "C" Dışarıdan rast gele girilen 10 tane sayıdan kaç tanesi tek ve kaç tanesi çift ayrıca tekleri ve çiftleri ayrı ayrı toplar
Soru Açıklaması
42.
Const

a:real=123.127927;

begin

Writeln(a:9:2);

end.

Yukarıda verilen Pascal program parçasının çıktısı hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 123.13
Soru Açıklaması
43.
Pascalda kontrol işlemleri için kullanılan Eğer - ise- değilse yapısı hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" IF şart cümlesi THEN Blok1 ELSE Blok2;
Soru Açıklaması
44.
program deneme;
uses crt; {Windows için Wincrt}
var
yil:integer;
begin
clrscr;
Write('Gun Sayisini ogrenmek istediginiz yili giriniz :');
readln(yil);
if (yil mod 4 )=0 then
begin
Writeln('Yil 366 gun');
End
Else
Begin
Writeln ('Yil 365 gun');
end;
readln;
end.

Yukarıda verilen pascal programı hangi işlevi görür?
Doğru Cevap: "C" Klavyeden girilen yılın kaç gün olduğunu vermektedir.
Soru Açıklaması
45.
Bir program parçasının herhangi bir mantıksal şarta bağlı olmaksızın belirlenen sayıda üstüste çalıştırılması için aşağıdaki pascal deyimlerinden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "E" For-Do
Soru Açıklaması
46.
program terstenyazma;
uses crt; {Windows için Wincrt}
var
mesaj:string;
i,l:byte;
begin
Write('Bir mesaj yazınız');
Readln(mesaj);
l:=length(mesaj);
Writeln(L);
for i:=L downto 1 do
Write(Copy(mesaj,i,1));
end

Yukarıda verilen pascal program parçası hangi işlevi görür?
Doğru Cevap: "D" Klavyeden girilen bir ifadeyi tersten yazdıran program
Soru Açıklaması
47.
Bir program bloğunun belli bir şart sağlanıncaya kadar üst üste çalıştırılmasını sağlayan
pascal deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Repeat-Until
Soru Açıklaması
48.
var

   bilgisayar,tahmin,sayac:integer;

begin

clrscr;

    randomize;

    bilgisayar:=(random(99));

    {writeln(bilgisayar);}

    sayac:=1;

    repeat

    writeln('Bilgisayarın tuttuğu sayıyı tahmin ediniz');

    readln(tahmin);

    if(tahmin<>bilgisayar) then sayac:=sayac+1;


    if(tahmin>bilgisayar) then writeln ('aşağı ')

    else if(tahmin<bilgisayar) then  writeln ('yukar ')

    else writeln ('eşit')

    until(tahmin=bilgisayar);

    writeln(' Tebrikler ', sayac,' tahminde bilgisayarın tuttuğu sayıyı buldunuz');

    readln;

end.

Yukarıda verilen pascal program parçası hangi işlevi görür.
Doğru Cevap: "A" Bilgisayarın tuttuğu sayıyı, kullanıcıyı yönlendirerek tahmin etmesini sağlayar ve kaç tahminde bulduğunu hesaplar
Soru Açıklaması
49.
Bir program bloğunun belli bir şart sağlandığı sürece üst üste icrasını sağlayan pascal komutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" While-Do
Soru Açıklaması
50.
Pascalda WHILE ile REPEAT arasındaki fark hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Repeat döngüsü şart cümlesi yanlış olduğu sürece, While döngüsü ise şart cümlesi doğru olduğu sürece döner
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Pascal Sınav Çalışma Soruları